Some photos of moths of CATOCALINAE in Australia
Owlets
EREBIDAE,   NOCTUOIDEA
  
Don Herbison-Evans,
(donherbisonevans@outlook.com)
and
Stella Crossley

CATOCALINAE

caterpillars
  
CATOCALINAE

pupae
  
CATOCALINAE

undersides
  
CATOCALINAE

forewings


Acantholipes juba


Acantholipes trajecta


Alapadna pauropis


Alophosoma emmelopis


Alophosoma hypoxantha


Alophosoma syngenes


Anisoneura aluco


Aroana rubra


Athyrma subpunctata


Audea irioleuca


Avatha discolor


Avatha novoguineana


Avatha subumbra


Axiocteta oenoplex


Bocula odontosema


Brevipecten captata


Chalciope alcyona


Crioa acronyctoides


Crioa aroa


Crioa hades


Crioa niphobleta


Cyclodes spectans


Dasypodia cymatodes


Dasypodia selenophora


Delgamma pangonia


Diplothecta loxomita


Donuca castalia


Donuca lanipes


Donuca memorabilis


Donuca orbigera


Donuca rubropicta


Donuca spectabilis


Donuca xanthopyga


Dordura aliena


Dysgonia absentimacula


Dysgonia arctotaenia


Dysgonia calefasciens


Dysgonia constricta


Dysgonia copidiphora


Dysgonia curvisecta


Dysgonia dicoela


Dysgonia frontinus


Dysgonia hamatilis


Dysgonia infractafinis


Dysgonia latizona


Dysgonia monogona


Dysgonia palumba


Dysgonia propyrrha


Dysgonia senex


Dysgonia serratilinea


Dysgonia solomonensis


Ercheia dubia


Ercheia ekeikei


Erebus crepuscularis


Erebus macfarlanei


Erebus nyctaculis


Erebus terminitincta


Ericeia eriophora


Ericeia goniosema


Ericeia inangulata


Ericeia pertendens


Ericeia plaesiodes


Ericeia sobria


Ericeia subsignata


Erygia apicalis


Eudesmeola lawsoni


Gesonia obeditalis


Glottula atronitens


Grammodes cooma


Grammodes geometrica


Grammodes justa


Grammodes occulta


Grammodes ocellata


Grammodes oculata


Grammodes oculicola


Grammodes pulcherrima


Grammodes quaesita


Grammodes stolida


Hamodes propitia


Homodes bracteigutta


Homodes crocea


Homodes iomolybda


Hulodes caranea


Hulodes drylla


Lacera noctilio


Lophoruza diversalis


Loxioda hampsoni


Lyncestis melanoschista


Madope auferens


Mocis alterna


Mocis frugalis


Mocis trifasciata


Niguza eucesta


Niguza spiramioides


Pandesma quenavadi


Pandesma submurina


Pantydia canescens


Pantydia capistrata


Pantydia diemeni


Pantydia metaspila


Pantydia sparsa


Pericyma cruegeri


Platyja cyanopasta


Platyja exequialis


Platyja umminia


Serrodes campana


Serrodes mediopallens


Sophta aeluropis

Sophta concavata

Sophta poecilota

Speiredonia mutabilis


Speiredonia obscura


Speiredonia spectans


Spirama recessa


Sympis parkeri


Sympis rufibasis


Tathorhynchus fallax


Trigonodes cephise


Trigonodes hyppasia


Tropidtamba lepraota


Zethes alfura

previous
back
subfamily
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
caterpillars
Australian

imagoes
next
next
subfamily

(updated 1 November 2014, 25 April 2018)