Some photos of Caterpillars of ENNOMINAE in Australia in tribes:
ABRAXINI, BAPTINI, BOARMIINI, CABERINI, CASSYMINI, EUTOEINI, GONODONTINI, HYPOCHROSINI, LITHININI, MACARIINI, XENOMUSINI,
(excluding NACOPHORINI)
GEOMETRIDAE,   GEOMETROIDEA
 
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@yahoo.com)
and
Stella Crossley

ENNOMINAE

eggs
  
ENNOMINAE

pupae
  
ENNOMINAE

moths
  
ENNOMINAE

females
  
ENNOMINAE

undersides
  
ENNOMINAE

forewings


Azelina biplaga


Boarmia panconita


Bracca rotundata


Capasa recensata


Casbia farinalis


Casbia melanops


Chiasmia assimilis


Cleora decisaria


Cleora illustraria


Cleora lacteata


Cleora perlepidaria


Cleora species A


Didymoctenia exsuperata


Dissomorphia australiaria


Ectropis bhurmitra


Ectropis bispinaria


Ectropis excursaria


Euphronarcha luxaria


Gastrinodes argoplaca


Gastrinodes bitaeniaria


Gastrinodes species


Gonodontis luteola


Gynopteryx ada


Hypomecis externaria


Hyposidra incomptaria


Hyposidra janiaria


Hyposidra talaca


Idiodes siculoides


Isturgia penthearia


Parosteodes species


Phelotis cognata


Pholodes sinistraria


Planolocha obliquata


Psilosticha mactaria


Scioglyptis lyciaria


Scioglyptis species


Selidosema thermaea


Thallogama corticola


Thallogama destinataria


Thallogama nigraria


Xenomusa tetramera


Zermizinga sinuata

previous
back
caterpillar
subfamily
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
Lepidoptera
Australian

caterpillars
next
next
caterpillar
subfamily

(updated 13 August 2013, 5 July 2018, 29 December 2019, 7 December 2020, 22 March 2021)