Some photos of Caterpillars of ENNOMINAE in Australia in tribes:
ABRAXINI, BAPTINI, BOARMIINI, CABERINI, CASSYMINI, EUTOEINI, GONODONTINI, HYPOCHROSINI, LITHININI, MACARIINI, XENOMUSINI,
(excluding NACOPHORINI)
GEOMETRIDAE,   GEOMETROIDEA
 
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@outlook.com)
and
Stella Crossley

ENNOMINAE

eggs
  
ENNOMINAE

pupae
  
ENNOMINAE

moths
  
ENNOMINAE

undersides
  
ENNOMINAE

forewings


Boarmia panconita


Capasa recensata


Casbia crataea


Casbia farinalis


Casbia melanops


Chiasmia assimilis


Cleora illustraria


Didymoctenia exsuperata


Dissomorphia australiaria


Ectropis bhurmitra


Ectropis bispinaria


Ectropis excursaria


Gastrinodes argoplaca


Gastrinodes bitaeniaria


Gastrinodes species


Gonodontis luteola


Hyposidra janiaria


Hyposidra talaca


Idiodes siculoides


Metrocampa ada


Metrocampa biplaga


Parosteodes species


Phelotis cognata


Pholodes sinistraria


Psilosticha mactaria


Scioglyptis lyciaria


Scioglyptis species


Selidosema penthearia


Thallogama corticola


Thallogama nigraria


Zermizinga sinuata

previous
back
caterpillar
subfamily
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
caterpillars
Australian
Australian Moths
moths
next
next
caterpillar
subfamily

(updated 13 August 2013, 5 August 2017)