Boris Branwhite
Wadalba Conservation, Wyong Shire,
New South Wales, Australia

Lepidoptera Photos

 


Spodoptera mauritia

Spodoptera picta

Dysgonia arctotaenia

Mormoscopa sordescens

Ogyris abrota

Hypocysta pseudirius

Oreixenica lathoniella

Graphium macleayanus

Anadevidia peponis

Chrysodeixis eriosoma
updated 25 April 2017
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@outlook.com)

Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
caterpillars
Australian
Australian Moths
moths