Some undersides of moths of SPILOMELINAE in Australia
CRAMBIDAE,   PYRALOIDEA
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@yahoo.com)
and
Stella Crossley

SPILOMELINAE

eggs
  
SPILOMELINAE

caterpillars
  
SPILOMELINAE

pupae
  
SPILOMELINAE

moths

Agathodes ostentalis

Agrioglypta excelsalis

Agrioglypta itysalis

Botyodes asialis

Bradina admixtalis

Cangetta hartoghialis

Chrysothyridia invertalis

Cirrhochrista aetherialis

Conogethes tharsalea

Deuterarcha xanthomela

Dichocrocis clytusalis

Diplopseustis perieresalis

Eurrhyparodes tricoloralis

Glyphodes bivitralis

Glyphodes conjunctalis

Glyphodes microta

Glyphodes stolalis

Herpetogramma hipponalis

Herpetogramma licarsisalis

Maruca vitrata

Metallarcha calliaspis

Metallarcha beatalis

Metallarcha diplochrysa

Metasia capnochroa

Metasia liophaea

Metasia zinckenialis

Nacoleia alincia

Nacoleia rhoeoalis

Notarcha aurolinealis

Omiodes diemenalis

Omiodes indicata

Omiodes odontosticta

Osiriaca ptousalis

Pachynoa xanthochyta

Palpita horakae

Palpita limbata

Palpita margaritacea

Parotis marinata

Pleuroptya balteata

Prophantis androstigmata

Prooedema inscisalis

Prorodes mimica

Rehimena phrynealis

Samea multiplicalis

Sceliodes cordalis

Sedenia cervalis

Spoladea recurvalis

Syllepte ridopalis

Talanga sabacusalis

Talanga tolumnialis

Tetracona amathealis

previous
back
CRAMBIDAE
underside
subfamily
Australian
Australian Butterflies
butterflies
Australian
home
Lepidoptera
Lepidoptera

undersides
next
next
CRAMBIDAE
underside
subfamily

(updated 13 October 2014, 28 November 2023)