XYLORYCTIDAE of Australia
Timber Moths
GELECHIOIDEA
 
  
Don Herbison-Evans
(donherbisonevans@outlook.com)
and
Stella Crossley

XYLORYCTIDAE

eggs
  
XYLORYCTIDAE

caterpillars
  
XYLORYCTIDAE

moths
  
XYLORYCTIDAE

undersides

The family XYLORYCTIDAE was considered to be a subfamily of OECOPHORIDAE by Nielsen et al., but here following the later book A Guide to Australian Moths by Zborowski & Edwards, we have listed it as a separate family.

Many of the caterpillars of this family bore into timber, hence their common name: Timber Moths.
A more complete discussion of the larval habits of XYLORYCTIDAE is given in:

Ian McMillan: Xyloryctine Moths of Australia.

Some common members of the 275 named Australian species in XYLORYCTIDAE are:

 • Araeostoma aenicta

  Arignota stercorata

  Athrotaxivora tasmanica

 • Bassarodes siriaca

 • Bathydoxa euxesta

 • Bida radiosella

 • Boydia criniferella

  Brachybelistis pentachroa

 • Caenorycta xylomima

  Catoryctis eugramma
  Catoryctis leucomerata
  Catoryctis subparallela

 • Chalarotona intabescens

 • Chereuta anthracistis

 • Clerarcha agana

 • Compsotorna eccrita

 • Copidoris dimorpha

  Crypsicharis enthetica

 • Cryptophasa aglaodes
  Cryptophasa albacosta : Small Fruit Tree Borer
  Cryptophasa argyrias
  Cryptophasa balteata
  Cryptophasa byssinopis
 • Cryptophasa cannea
 • Cryptophasa catharia
  Cryptophasa delocentra
 • Cryptophasa ensigera
  Cryptophasa epadelpha
 • Cryptophasa eumorpha
  Cryptophasa flavolineata
  Cryptophasa gypsomera
 • Cryptophasa hemipsila
  Cryptophasa hyalinopa
  Cryptophasa immaculata
  Cryptophasa insana
  Cryptophasa irrorata
  Cryptophasa lasiocosma
 • Cryptophasa melanoscia
 • Cryptophasa nymphidias
  Cryptophasa ochroleuca
  Cryptophasa opalina
  Cryptophasa panleuca
 • Cryptophasa phaethontia
  Cryptophasa phycidoides
  Cryptophasa platypedimela
  Cryptophasa porphyritis
  Cryptophasa pultenae
  Cryptophasa rubescens
  Cryptophasa russata
 • Cryptophasa sacerdos
 • Cryptophasa sarcinota
  Cryptophasa spilonota
 • Cryptophasa stenoleuca
  Cryptophasa tecta
 • Cryptophasa tetrazona
  Cryptophasa themerodes
  Cryptophasa xylomima
 • Cryptophasa zorodes

  Echiomima mythica

 • Eporycta hiracopis

  Eschatura lemurias

 • Gomphoscopa catoryctopis

  Gonioma hospita

 • Heterochyta aprepta

 • Hylypnes isosticha

 • Hyponomeuta viduata

  Illidgea aethalodes
  Illidgea epigramma

  Iulactis semifusca

  Leistarcha amphigramma
  Leistarcha scitissimella
  Leistarcha tenuistria

 • Leptobelistis asemanta

 • Lichenaula afflictella
  Lichenaula appropinquans
  Lichenaula arisema
  Lichenaula calligrapha
  Lichenaula callispora
  Lichenaula choriodes
 • Lichenaula circumsignata
 • Lichenaula comparella
 • Lichenaula drosias
 • Lichenaula fumata
 • Lichenaula goniodes
 • Lichenaula ignota
  Lichenaula lambda
  Lichenaula laniata
  Lichenaula lichenea
 • Lichenaula lithina
  Lichenaula maculosa
 • Lichenaula melanoleuca
 • Lichenaula mochlias
 • Lichenaula musica
 • Lichenaula neboissi
  Lichenaula onychodes
  Lichenaula onychotypa
 • Lichenaula pelodesma
 • Lichenaula petulans
 • Lichenaula phloeochroa
 • Lichenaula selenophora
 • Lichenaula tholodes
 • Lichenaula tortriciformis
  Lichenaula tuberculata
  Lichenaula undulatella

 • Liparistis monosema

 • Lophobela sinuosa

  Maroga melanostigma
  Maroga setiotricha

 • Paralecta tinctoria

 • Perixestis eucephala

  Philarista porphyrinella

 • Phthonerodes peridela

  Pilostibes basivitta
  Pilostibes stigmatias

 • Plectophila acrochroa
  Plectophila discalis
 • Plectophila electella
  Plectophila eucrines
 • Plectophila micradelpha
 • Plectophila placocosma
  Plectophila pyrgodes
 • Plectophila sarculata
  Plectophila thrasycosma

 • Potniarcha hierastis

 • Scieropepla polyxesta

 • Sphalerostola epierana

 • Stachyneura sceliphrodes

  Telecrates basileia
  Telecrates laetiorella
  Telecrates melanochrysa

  Thymiatris allocrossa
  Thymiatris cephalochra

 • Thysiarcha ecclesiastis

  Tymbophora peltastis

 • Uzucha borealis
  Uzucha humeralis

 • Xerocrates proleuca

 • Xylodryadella cryeranthes

 • Xylomimetes scholastis
 • Xylomimetes trachyptera

 • Xylorycta amaloptis
 • Xylorycta amblygona
 • Xylorycta amphileuca
  Xylorycta apheles
  Xylorycta argentella
 • Xylorycta argyrota
  Xylorycta assimilis
  Xylorycta austera
 • Xylorycta bipunctella
 • Xylorycta calligramma
  Xylorycta candescens
 • Xylorycta castanea
 • Xylorycta ceratospila
 • Xylorycta chionoptera
  Xylorycta chrysomela
 • Xylorycta cirrhophragma
 • Xylorycta conistica
 • Xylorycta corticana
 • Xylorycta cosmeta
 • Xylorycta cosmopis
 • Xylorycta cygnella
 • Xylorycta emarginata
  Xylorycta flavicosta
  Xylorycta haplochroa
  Xylorycta heliomacula : Mistletoe Stem Borer
 • Xylorycta homoleuca
 • Xylorycta leucophanes
  Xylorycta luteotactella
 • Xylorycta maeandria
 • Xylorycta melaleucae
 • Xylorycta melanias
 • Xylorycta melanula
 • Xylorycta micracma
 • Xylorycta moligera
 • Xylorycta molybdina
 • Xylorycta nivella
  Xylorycta ophiogramma
 • Xylorycta orectis
 • Xylorycta parabolella
 • Xylorycta parthenistis
 • Xylorycta philonympha
 • Xylorycta placidella
 • Xylorycta polysticha
  Xylorycta stereodesma
 • Xylorycta streptogramma
 • Xylorycta strigata
 • Xylorycta synaula
 • Xylorycta synaula
 • Xylorycta tapeina
 • Xylorycta tignaria

  Zaphanaula hemileuca

  Zauclophora pelodes

  previous
  back
  family
  Australian
  Australian Butterflies
  butterflies
  Australian
  home
  Lepidoptera
  Australian
  Australian Moths
  moths
  next
  next
  family

  (updated 13 December 2014, 13 October 2018)